• 0 Mijn Kazou

  Het ingegeven wachtwoord is fout, of er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'.


  Loading...
  uitloggen
 • De algemene voorwaarden voor onze vakanties vind je hieronder.

  Algemene voorwaarden 2023 (vakantiedatum 15/12/2022 t.e.m. 14/12/2023): pdf-versie

  Algemene voorwaarden 2024 (vakantiedatum 15/12/2023 t.e.m. 14/12/2024): pdf-versie

  Standaardinformatieformulier Pakketreiswetgeving (pdf-versie)

  ALGEMENE VOORWAARDEN 2024

  Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de vakanties uit ons aanbod tussen 15/12/2023 en 14/12/2024.

  1. Inschrijvingsgegevens
  Het Kazousecretariaat van de organiserende provincie houdt je inschrijvingsgegevens bij. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

  1.1 Elektronische machtiging
  Als boeker geef je de toelating aan de Christelijke Mutualiteit om de door jou ingevulde contactgegevens van deze boeking te controleren met je bestaande gegevens bij de Christelijke Mutualiteit. Dit om jou de nodige ledenkortingen toe te staan.

  1.2 Gegevensbeheer
  Kazou vzw zal je boekingsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Kazou vzw is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die Kazou vzw zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van zijn taken. 
   
  Kazou vzw bewaart de gezondheidsgegevens, die je hebt doorgegeven in je medische fiche, slechts 400 dagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de medische opvolging (inclusief diëten en allergieën) van de deelnemers. Nadien worden deze gegevens gewist en vernietigd. 
   
  Wie meer informatie wenst over zijn/haar gegevens kan dit nalezen in onze privacy-policy (www.kazou.be/privacy).

  2. Bevestiging van inschrijving
  Na inschrijving ontvang je de bevestiging via e-mail of post, samen met de factuur. In je ‘Mijn Kazou’-profiel op kazou.be vind je die documenten steeds terug. De datum op de factuur is bepalend in geval van annulatie. (zie Artikel 8: Algemene annuleringsvoorwaarden). De deelnemer kan pas mee op vakantie na betaling van de deelnameprijs en ontvangst van de medische fiche.

  3. Betalingsvoorwaarden
  Afhankelijk van de tijd tussen je factuur en je boeking dient de betaling te gebeuren binnen 31 dagen (indien je factuur verzonden wordt meer dan 75 dagen voor de vakantie), 7 dagen (indien je later boekt en je factuur verzonden wordt tussen 75 en 51 dagen voor de vakantie), 3 dagen (indien je laat boekt en je factuur verzonden wordt tussen 50 en 26 dagen voor de vakantie) of de dag zelf (indien je heel laat boekt en je factuur verzonden wordt minder dan 26 dagen voor de vakantie). De exacte betalingstermijn staat ook vermeld op de factuur. Indien je niet tijdig of niet betaalt, kan Kazou vzw de verschuldigde som vragen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost (€ 25) en verwijlsintresten aan de wettelijke intrestvoet.

  4. CM-ledenvoordeel
  Voor de vakanties uit ons aanbod tussen 15/12/2023 en 14/12/2024 betaalt elke deelnemer die CM-lid is maximaal de straffe CM-prijs per leeftijdscategorie van de vakantie (deze is niet gebaseerd op geboortejaar van de deelnemer). Om in aanmerking te komen voor de CM-kortingen, moet je minstens 1 dag CM-lid zijn gedurende je Kazouvakantie. De deelnemer moet ook volledig in orde zijn met de ledenbijdrage van de laatste 24 maanden. Dit geldt voor ledenbijdragen over de ziekenfondsen heen.

  4.1 Verhoogde tegemoetkoming: bovendien wordt de CM-deelnameprijs met 50% verminderd (met een maximum van € 150) als op het moment van inschrijven de gerechtigde de zogenaamde ‘verhoogde tegemoetkoming’ geniet. Als je een verhoogde tegemoetkoming geniet, staat er onderaan op jouw gele klever van CM als code xx1/xx1. Controleer dus even op je gele klever of het 1ste en 2de getal (bestaande uit drie cijfers) eindigt op het cijfer 1.

  Aandacht: het uitgangspunt is je situatie op het moment van de inschrijving. Als je na de inschrijving en vóór de aanvang van de vakantieperiode verhoogde tegemoetkoming verwerft, kom je ook in aanmerking voor de 50% korting (met een maximum van € 150) als je hiervoor zelf de nodige bewijzen levert en bezorgt aan de organiserende provincie.

  5. Korting grote gezinnen
  - vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin dat deelneemt aan een vakantie uit ons winter- en zomeraanbod tussen 15/12/2023 en 14/12/2024, geldt een korting van € 75 op de deelnameprijs. Indien bijvoorbeeld 4 kinderen meegaan uit eenzelfde gezin telt deze korting voor het 3de en het 4de kind. 
  - de kortingen voor rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming en voor grote gezinnen kunnen niet gecumuleerd worden.

  6. Medische verzorging en verzekeringen
  Kazou vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, uurwerk, smartphone, gsm, tablet, geld, kledij,… of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de vakantie zelf moet meenemen zoals fiets, helm, skimateriaal e.d.

  6.1 Medische verzorging: als een deelnemer tijdens het verblijf ziek wordt, kan hij/zij genieten van een kosteloze verzorging. Eventuele nazorgen na de vakantie zijn niet verzekerd en worden niet terugbetaald.
  6.1.1 Terugbetaling niet-genoten skidagen: indien een deelnemer omwille van een ongeval of ziekte die langer dan twee dagen duurt, niet kan deelnemen aan het skiën of snowboarden, wordt aan de betrokkene € 20 terugbetaald per volledige niet-genoten ski- of snowboarddag, met een maximum van € 80. Deze terugbetaling is niet cumuleerbaar met een eventuele terugbetaling in het kader van artikel 7: vroegtijdige afreis.

  6.2 Ongevallenverzekering: de ongevallenverzekeraar is DVV Verzekeringen, Rogier Tower, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel. Een ongeval wordt in de polis omschreven als ‘een plotse gebeurtenis vreemd aan de wil van de verzekerde en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken gelegen is buiten zijn organisme’. Bij een ongeval ben je verzekerd - voor medische hulp vanaf de verzamelplaats voor de reis tot de terugkeer - voor volgende bedragen:
  6.2.1. Waarborg behandelingskosten: we vergoeden de medisch verantwoorde behandelingskosten die het gevolg zijn van een verzekerd ongeval met een maximum van € 5.000 zonder franchise. Onder medisch verantwoorde kosten verstaan wij de kosten voor: 
  - de verzorging 
  - geneesmiddelen 
  - de hospitalisatie 
  - esthetische chirurgie 
  - prothesen en orthesen: de kosten van de voorlopige en de eerste prothese en orthese; de kosten voorvloeiend uit de vervanging of de herstelling van bestaande orthopedische apparaten en functionele prothesen, met inbegrip van schade aan tandbeugels, met een maximum van € 500; voor tandprothese met een maximum van € 1.500 per tand. Blijft van de waarborg uitgesloten, het onderhoud aan en de volgende vervangingen van prothesen die noodzakelijk geworden zijn door het verzekerde lichamelijk ongeval. 
  - specifieke bepalingen in verband met schade aan brillen: de schade aan brillen (glazen en monturen) is gedekt voor zover ze gedragen werden op het ogenblik van een lichamelijk ongeval. 
  Binnen het overeengekomen bedrag voor de behandelingskosten zijn ook verzekerd: 
  - de medisch vereiste vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis of woonplaats van het slachtoffer en het vervoer van het ene naar het andere ziekenhuis; 
  - vervoer– en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot; 
  - de opsporings- en reddingskosten; 
  - de kosten van thuistoezicht of rooming-in voor kinderen onder 12 jaar die verplicht zijn thuis te blijven of die gehospitaliseerd zijn ten gevolge van het lichamelijk ongeval, met een maximum van € 250 per verzekerde. 
  Deze waarborg is aanvullend. D.w.z. dat de vergoedingen op basis van deze waarborg slechts verschuldigd zijn na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds of een andere instelling.

  6.2.2. Waarborg blijvende invaliditeit: bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval, wordt de te betalen vergoeding vastgesteld op basis van de invaliditeitsgraden die opgegeven zijn in de ‘officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de Graad van Invaliditeit’, van toepassing op het ogenblik van het ongeval. De blijvende invaliditeit zal worden bepaald op basis van de globale invaliditeit, verminderd met de eventuele voorafbestaande graad van invaliditeit. De vergoeding wordt vastgesteld bij consolidatie van de letsels, doch uiterlijk drie jaar na het ongeval. Als de letsels uiterlijk één jaar na het ongeval nog niet geconsolideerd zijn, betalen we op aanvraag de helft van het bedrag dat met de voorziene invaliditeit overeenstemt. We voorzien in een vergoeding van maximum € 15.000. Als de verzekerde op het ogenblik van het ongeval de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de vergoeding verdubbeld.

  6.2.3 Waarborg overlijden: bij overlijden ten gevolge van een ongeval, is er in een vergoeding van € 10.000 voorzien. Deze vergoeding blijft tot de helft gewaarborgd voor verzekerden die op de dag van het ongeval de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt, maar jonger zijn dan 16 jaar.

  6.3 Opmerkingen
  - bij een ongeval ben je niet verzekerd voor verzorgingskosten, verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in bestaande letsels of ziekten.
  - als de beschreven verzekeringsvoorwaarden onvoldoende worden geacht, kan een bijkomende verzekering worden genomen bij de persoonlijke verzekeraar.

  6.4 Schade aan derden door deelnemers
  Indien een deelnemer schade toebrengt aan derden (vb. zetel in de bus, ruit in centrum,...) en de schade is direct toewijsbaar aan een deelnemer zonder oorzakelijk verband met de Kazou-activiteit dan is deze schade ten laste van deze deelnemer.

  6.5 Terugvorderen terugbetaling dokterskosten vanuit de verplichte ziekteverzekering
  Indien er medische kosten gemaakt werden op vakantie betaald door Kazou vzw, en deze rechtstreeks aan de deelnemer werden terugbetaald (vb. e-attest) vanuit de verplichte ziekteverzekering dan heeft Kazou vzw het recht om dit bedrag terug te vorderen bij de ouders.

  7. Laattijdige aankomst of vroegtijdig vertrek
  In principe verwachten we dat iedereen de vakantie volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig het centrum verlaat, dan zijn de schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf af te spreken met de organiserende provincie. Een laattijdige aankomst of een vroegtijdig vertrek kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Alleen wanneer iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede graad) en/of medische redenen een vakantie vroeger moet verlaten of pas later kan toekomen, betalen we 50% per niet genoten nacht op de vakantie terug van de door de betrokkene betaalde deelnemingsgelden. Indien de deelnemer niet opdaagt bij vertrek, gebeurt er geen terugbetaling van de deelnameprijs.

  8. Algemene annuleringsvoorwaarden

  Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief aan het vakantiesecretariaat van de organiserende provincie. Opgelet: het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vakantie, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

  8.1 Annulatiekosten

  - bij annulatie tot en met de 14de dag na de bevestiging van je inschrijving betaal je geen annulatiekosten. De factuurdatum op het betalingsverzoek bij de bevestigingsbrief is hierbij bindend (zie artikel 2 hierboven).

  - bij annulatie vanaf de 15de dag na de factuurdatum, en minstens 31 dagen voor vertrek, betaal je dossierkosten. Deze dossierkosten bedragen € 25.

  - bij annulatie binnen de maand (30 dagen) voor vertrek, en minstens 8 dagen voor vertrek, betaal je 50% van de gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten, tenzij de deelnemer zich kan beroepen op een van de hierna opgesomde uitzonderingen (zie artikel 8.2).

  - bij annulatie binnen 7 dagen voor vertrek of bij het niet opdagen op de dag van vertrek moet de volledige reissom betaald worden, tenzij de deelnemer zich kan beroepen op een van de hierna opgesomde uitzonderingen (zie artikel 8.2).

  8.2 Enkel dossierkost van € 25 bij annulatie omwille van:

  - een medische reden van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is. Gelieve een bewijs van de behandelende arts aan het secretariaat van de organiserende provincie te bezorgen.

  - sterfgevallen tot in de 2de graad (mits rouwbrief). Gelieve een rouwbrief aan het secretariaat van de organiserende provincie te bezorgen.
  8.3 Annulatie van een boeking via Iedereen Verdient Vakantie volgt de annulatievoorwaarden vanuit Iedereen Verdient Vakantie.

  9. Andere

  9.1 Kazou vzw voldoet aan de wettelijke bepalingen vastgelegd door de pakketreiswetgeving (richtlijn 2015/2032/EU van 25 november 2015 – omzetting in Belgische wet).
  - de prijs kan niet herzien worden door Kazou vzw, tenzij wisselkoersen of vervoerskosten drastisch wijzigen. In dergelijke omstandigheden heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren indien de prijsstijging meer dan 8% is. Kazou vzw brengt de deelnemer uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de vakantie op de hoogte van deze wijziging.
  - als er zich onverwachte wijzigingen voordoen aan de vermelde programma’s, te wijten aan onvoorziene omstandigheden en overmacht, zal Kazou vzw zich inspannen om een alternatief zonder meerkosten te voorzien.
  - Kazou vzw kan een minimum aantal personen vastleggen voordat een reis georganiseerd kan worden. Dit moet Kazou vzw duidelijk vermelden op de vakantie-informatie pagina met bijhorende einddatum van beslissing. Indien er niet genoeg inschrijvingen zijn kan Kazou vzw deze reis zonder compensatie annuleren.
  - Kazou vzw is verplicht om bijstand te leveren aan de deelnemer die in moeilijkheden verkeert tijdens de reis overeenkomstig de bepaling van de Pakketreizenwet.

  9.2 Kazou vzw behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.

  9.3 Kazou vzw verplicht het dragen van een skihelm op de ski- en snowboardvakanties. Deelnemers moeten zelf een skihelm meebrengen. Deelnemers die op vakantie geen skihelm hebben voorzien, moeten de huur- of aankoopkosten voor een skihelm ter plaatse vergoeden.

  9.4 Kazou vzw kiest ervoor om zoveel mogelijk jongeren met bijzondere aandacht te laten deelnemen aan haar vakanties. Zij behoudt zich echter het recht om de deelname te annuleren indien er onvoldoende kan ingespeeld worden op de individuele noden van deze deelnemer. Om dit te vermijden vraagt Kazou vzw aan de ouders om hen tijdig de juiste en nodige informatie door te geven.

  9.5 Bewijs van identiteit: de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de nodige paspoorten, visa en/of bewijzen van identiteit en dit conform het land van bestemming.

  10. Klachtenregeling
  10.1 De deelnemer is verplicht de eventuele niet-conformiteit van de reis te melden aan Kazou vzw.

  10.2 Tijdens de vakantie: indien de deelnemer (of zijn/haar ouders) een klacht heeft over het verloop van de vakantie dan dient de deelnemer deze klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken zodat ter plaatse naar een oplossing gezocht kan worden. De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders ter plaatse. Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) zich eveneens wenden tot de organiserende provincie. Dit via een aangetekend schrijven of via e-mail (e-mail is slechts geldig als een Kazoumedewerker van de betrokken provincie een ontvangstbevestiging voor deze e-mail heeft verzonden).

  10.3 Na de Kazouvakantie: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kan de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij/zij uiterlijk één maand na het einde van de Kazouvakantie zijn/haar klacht formuleren. Dit kan via de klachtenpagina (www.kazou.be/klacht) of via een aangetekend schrijven aan Kazou vzw.

  10.4 In de mate van het mogelijke zal Kazou vzw in overleg met de deelnemer (of zijn/haar ouders) een oplossing proberen te vinden voor de geformuleerde klacht.

  11. Solvabiliteitsverzekering
  Teneinde de reiziger de grootst mogelijke zekerheid te bieden heeft Kazou vzw - overeenkomstig art 36 van de wet van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij Garantiefonds Reizen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang komt door het financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
  Indien het financieel onvermogen zich voordoet:
  - voor het begin van de reis; dan kan je telefonisch (02 240 68 00), per e-mail (mail@gfg.be) of schriftelijk contact opnemen met Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel
  - tijdens de reis kan je bellen naar hetzelfde nummer

  12. BTW
  Jeugdwerk geniet BTW-vrijstelling. Art. 44/2.

  13. Fiscaal attest
  Alle deelnemers t.e.m. 13 jaar (op het moment van de vakantie) sturen we automatisch een fiscaal attest toe. Jongeren met een ernstige beperking van 14 t.e.m. 20 jaar krijgen een brief. Enkel als je voldoet aan de in de brief vermelde voorwaarden, kan je een fiscaal attest aanvragen.

  14. Overdracht
  - de deelnemer die de organisator binnen een redelijke termijn vóór het begin van de pakketreis via e-mail of brief, en dit ten laatste op het moment van annulatie door de deelnemer, op de hoogte stelt, kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden.
  - degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de werkelijke kosten van de overdracht. Deze kosten zijn niet onredelijk en bedragen niet meer dan de werkelijke kosten die voor de organisator voortvloeien uit de overdracht van de pakketreisovereenkomst.
  - de organisator levert aan degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, de bewijsstukken van de bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die uit de overdracht van de pakketreisovereenkomst voortvloeien.

  15. Algemene opmerkingen
  - alle de op de website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typfouten.
  - eventuele wijzigingen worden steeds voor het vertrek aan de vakantiegangers meegedeeld.
  - de vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
  - inschrijven voor een vakantie op deze website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.

  16. Toepasselijk recht en rechtbank
  - op alle contractuele en buitencontractuele betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing.
  - enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van gerezen betwistingen tussen de deelnemer en Kazou vzw.

  STANDAARDINFORMATIEFORMULIER

   

  De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

  Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Kazou vzw is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

  Kazou vzw beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

  Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
  - Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
  - De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
  - De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
  - De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
  - De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
  - Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
  - De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
  - Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
  - Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
  - In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
  - De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
  - Indien de insolventie van de organisator de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Kazou vzw heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Garantiefonds reizen. Wanneer diensten door de insolventie van Kazou vzw niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Garantiefonds reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, mail@gfg.be, tel. +32 2 240 68 00).

  Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.